تولید کننده بذر، توزیع کننده نهاده های کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی