تبلیغات
شرکت تعاونی روستایی اولتان | Oltanco.ir - هیات مدیره

تولید کننده بذر، توزیع کننده نهاده های کشاورزی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی
 
مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی اولتان:


:: شهروز جوهری - مدیرعامل  09143540917

:: سیروس سالمی - رئیس هیات مدیره

:: تارویردی رنجبر - نایب رئیس هیات مدیره

:: سلیمان شیرگیر - عضو هیات مدیره

:: هوشنگ جوهری - عضو هیات مدیره

:: سامان قبادی - عضو هیات مدیره